Værdien af at måle fugtighed i korn relaterer sig til om der kan høstes eller om kornet skal på lager. Derfor er det vigtigt at du måler fugtigheden på en korrekt måde.

Korn er blot en af de mange afgrøder hvor måling af vandprocenten er en vigtig del af kvalitetssikringen.

Hvornår må kornet høstes?

Kornet er høstmodent i slutningen af juli, først i august, alt efter hvor meget regn det har fået i løbet af sommeren. hvornår det er udsået m.m.

Basisvandprocenterne for foderkorn er herhjemme 15%, brødkorn og maltkorn lidt lavere med en værdi på 14% og 9% for raps.

Hvor lang tid kan korn holde sig?

Korn kan holde sig i forskellige tidsperioder afhængigt af opbevaringsforholdene. For at sikre, at kornet holder sig frisk og af god kvalitet, er det vigtigt at opbevare det korrekt.

Først og fremmest er det vigtigt at sikre, at kornet er tørt, før det opbevares. En fugtighedsprocent på omkring 14-15% er ideel for kornopbevaring. Hvis kornet er for fugtigt, kan det begynde at mugne og blive beskadiget, hvilket kan påvirke dets holdbarhed.

Den opbevaringsmetode, der anvendes, er også afgørende for kornets holdbarhed. Korn bør opbevares i lufttætte beholdere, der beskytter det mod fugt, skadedyr og skadedyrsangreb. Siloer og tætte beholdere er almindelige opbevaringsmuligheder for korn.

I de rigtige opbevaringsforhold kan korn ofte holde sig i flere år. Men det er vigtigt at huske på, at kvaliteten af kornet kan forringes overtid. Derfor er det vigtigt at holde øje med fugtighedsniveauerne og foretage regelmæssige kontroller for at sikre, at kornet forbliver i god stand.

Opbevaring af korn

Man skal overvåge sit korn særligt godt hvis man opbevarer det i siloer eller beholdere udført af træ. I denne type af opbevaringssiloer kan der forekomme sprækker og revner i træet samt den indvendige skal, grundet at træ arbejder hele tiden, og disse sprækker og revner giver skadedyr mulighed for at trænge ind og ned i kornet og give svampeproblemer.

Opbevaring af korn finder normalt sted i lufttætte tårnsiloer med en højde på 15 meter, højere kan forekomme, og åbne siloer med en typisk højde på 6m til 8 m, alternativt plansiloer som har en højde på 3m – 5 meter.

For alle disse typer af siloer er der mulighed for at købe indretning der automatisk vender kornet, lufter korner, afkøler kornet og i det hele taget automatisk styrer og kontrollerer opbevaringsprocessen.

Hvilken vandprocent skal kornet have før det er lagerfast?

Så snart kornet er høstet køres det på et kornlager. Men inden det køres på lageret er det vigtigt at måle vandprocenten. Kornet er først lagerfast når det er har en vandprocent værdi på 14%, max 15% vand, og dernæst afkølet så det er på 7%.

Opbevaring af korn medfører omkostninger som dermed reducerer fortjenesten.

Tørring af korn

Er kornet for vådt afventer mange vejrudsigten for derved at se om en naturlig tørring vil bringe vandprocenten ned, en høj luftfugtighed og regn kan ofte udskyde høsttidspunktet.

Ved korntørring på lager er det vigtigt at tilføre luft, for dermed at opnå en udtørring. En grundregel er at man skal tilføre minimum 360 m3 luft pr. m2. pr. time, målt som lufthastighed er det 0,1 m/sek. Lufttørring af korn er i dag den mest udbredte metode.

Tørreluft af korn er i dag en omkostning som man skal medregne i sit endelig høstregnskab, opvarmning af lagerhal er også en mulighed, men væsentlig dyrere.

Hvordan sikrer man sig en repræsentativ prøve af kornet?

Det er vigtigt at man måler vandprocenten forskellige steder i kornbunken. Det øverste lag vil altid overfladetørre hurtigere end det der ligger i midten, så derfor er det vigtigt at man tager indstiksprøver, stikker en spydlignede kornprøvetager nogle meter ind i kornet, når man tager den ud har den taget en prøvemængde som man derefter kan måle på.

Hvilke faktorer kan påvirke målinger af fugtighed i korn?

Fugtighedsmålinger i korn kan påvirkes af forskellige faktorer. Her er nogle af dem:

1. Temperatur: Fugtighedsniveauer i korn kan ændre sig med temperaturændringer. Højere temperaturer kan resultere i en hurtigere fordampning af fugtighed fra kornet, hvilket kan føre til unøjagtige målinger.

2. Tørretid: Hvis kornet ikke er tilstrækkeligt tørt, kan det påvirke målingerne af fugtighed. Det er vigtigt at sikre, at kornet er fuldstændigt tørt, før der foretages en måling.

3. Opbevaringsforhold: Opbevaring af korn under dårlige forhold, såsom høj luftfugtighed eller utilstrækkelig ventilation, kan føre til ændringer i kornets fugtighedsniveauer. Dette kan resultere i unøjagtige målinger.

4. Kalibrering: Forkert kalibrering af fugtighedsmåleren kan også påvirke målingerne. Det er vigtigt at regelmæssigt kalibrere måleren for at sikre nøjagtighed.

Er der nogen risiko forbundet med at måle fugtighed i korn?

Ja, der er potentielle risici forbundet med at måle fugtighed i korn. Når man måler fugtigheden i korn, er det vigtigt at være opmærksom på følgende risici:

1. Ukorrekte resultater: Hvis målingen ikke udføres korrekt, kan det resultere i unøjagtige eller upålidelige resultater. Dette kan påvirke kvaliteten af kornet og beslutninger om lagring, transport og salg.

2. Kontaminering: Hvis måleudstyret ikke er korrekt rengjort eller vedligeholdt, kan det forårsage kontaminering af kornprøverne. Dette kan resultere i unøjagtige målinger og potentielt påvirke kornets egnethed til forbrug eller videre forarbejdning.

3. Sundhedsrisici: Ved håndtering af kornprøver kan der være risiko for eksponering for skadelige partikler, svampesporer eller andre sundhedsskadelige stoffer. Det er vigtigt at følge sikkerhedsprocedurer og bruge passende beskyttelsesudstyr for at minimere disse risici.

Der er også andre risici forbundet med håndtering af kornprøver og udførelse af fugtighedsmålinger, som f.eks. skader på grund af skarpe genstande eller utilsigtet kontakt med maskiner eller udstyr. Det er vigtigt at være opmærksom på disse risici og tage de nødvendige forholdsregler for at undgå skader.

Konklusion

Målinger af fugtighed i korn kan påvirkes af flere faktorer, herunder temperatur, tørretid, opbevaringsforhold og kalibrering. Der er også potentielle risici forbundet med at udføre disse målinger, herunder ukorrekte resultater, kontaminering og sundhedsrisici. Det er vigtigt at være opmærksom på disse faktorer og risici og tage de nødvendige forholdsregler for at sikre nøjagtige målinger og undgå skader.

Er der andre faktorer, der skal tages i betragtning, når man måler fugtighed i korn?

Ja, der er flere faktorer, der skal tages i betragtning, når man måler fugtighed i korn. Disse faktorer kan have indflydelse på nøjagtigheden af målingen og kan omfatte følgende:

1. Temperatur: Kornets temperatur kan påvirke målingen af fugtighed. Det anbefales at måle fugtigheden ved en konstant temperatur for at opnå pålidelige resultater. Der er instrumenter til rådighed, der kan kompensere for temperaturforskelle og give mere præcise målinger.

2. Korntype: Forskellige typer af korn kan have forskellige egenskaber, herunder forskellige fugtighedskrav. Det er vigtigt at vælge det rigtige måleinstrument til den specifikke kornart for at opnå nøjagtige resultater.

3. Opbevaringsforhold: Kornets opbevaringsforhold kan også påvirke målingen af fugtighed. Hvis kornet er opbevaret under fugtige forhold, kan det øge dets fugtigheds indhold og dermed påvirke måleresultaterne. Det anbefales at opbevare kornet under tørre og kontrollerede forhold for at opnå pålidelige målinger.

4. Kalibrering: Det er vigtigt at kalibrere måleinstrumentet regelmæssigt for at sikre nøjagtige målinger. Manglende kalibrering kan føre til unøjagtige resultater og derfor bør kalibrering udføres efter behov.

5. Prøvetagning: Prøvetagningsmetoden kan også påvirke måleresultaterne. Det er vigtigt at anvende en repræsentativ prøvetagningsmetode for at sikre, at den prøve, der testes, er repræsentativ for hele partiet. Forkert prøvetagning kan føre til unøjagtige målinger.

6. Måleinstrument: Valg af det korrekte måleinstrument er afgørende for nøjagtige målinger af fugtighed i korn. Der er forskellige typer måleinstrumenter til rådighed, herunder konduktivitetsmålere, mikrobølgeovnsmålere og infrarøde målere. Det er vigtigt at vælge det rigtige instrument baseret på kornets egenskaber og den sensor som passer til prøvetagningen.

Hvordan måler man vandprocenten?

Der findes i dag udstyr som kan tages med i marken og som kan anvendes derhjemme. Kornfugtighedsmålere i dag har stor nøjagtighed og er nemme og hurtige at anvende. Derudover giver de et præcist resultat som vises i et display. Måleren kan benyttes med batterier hvilket gør den maksimal transportabel.

For at undgå fejlanvendelse eller fejltolkning/aflæsning, findes der i dag et udstyr hvor man hælder en håndfuld hele korn ned i et bæger, lukker låget og efter få minutter vises vandprocenten på displayet. Denne metode sikrer at man måler ens fra måling til måling og er uafhængig af hvem der foretager målingerne.

Selve målingen foregår ved at instrumentet udtørrer kornet i et vist tidsinterval, hver korntype har et nummer i instrumentet, en for-kalibrering, nummeret for byg vælges.

Hvilke leverandører af kornmålere findes der?

Der findes flere leverandører herhjemme, et af dem er PA-Teknik, som foruden et stort udvalg af fugtighedsmålere til korn også har udstyr til måling af kvaliteten og indholdet af det malede korn. Det anbefales at vælge et udstyr som automatisk måler og aflæser værdien.